Regulamin Programu Partnerskiego eMentor.pl

Obowiązująca wersja z dnia 3 kwietnia 2012

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki współpracy między Ementor a Partnerami w ramach Programu Partnerskiego.

Definicje

 1. Ementor - właściciel Serwisu, firma eMentor sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-342, przy ulicy Waszyngtona 34/36.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Partnerami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http://www.ementor.pl oraz http://pp.ementor.pl
 3. Serwis Zewnętrzny - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Partnerami w transakcjach sprzedaży Produktów, prowadzony samodzielnie przez Autora i uczestniczący w Programie Partnerskim.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 5. Autor - firma lub osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Ementor.
 6. Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 7. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 8. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Partnera, za pośrednictwem Serwisu.
 9. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Partnera, za pośrednictwem Serwisu.
 10. Program Partnerski - zorganizowana akcja marketingowa mająca na celu promowanie i sprzedaż Produktów której uczestnikami są Partnerzy, Ementor oraz Autorzy.
 11. Partner - osoba fizyczna lub prawna która uczestniczy w Programie Partnerskim, identyfikowana za pomocą unikalnego adresu email.
 12. Opiekun Programu Partnerskiego - osoba posiadająca upoważnienie i umowę z Ementor w zakresie nadzorowania Programu Partnerskiego i reprezentowania Ementor we wszystkich sprawach z tym związanych.

Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Ementor lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.
 2. Zasady oraz warunki korzystania z Serwisu przez Partnera, Autora oraz Partnera określa Regulamin korzystania z serwisu eMentor.pl
 3. Do uczestniczenia w Programie Partnerskim wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 4. Partnerem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 5. Z chwilą dokonania rejestracji w Programie Partnerskim, Partner oświadcza że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Partner nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Ementor ma prawo odmówić Partnerowi uczestniczenie w Programie Partnerskim.
 6. Partnerzy mogą korzystać z Serwisu oraz uczestniczyć w Programie Partnerskim tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Ementor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Partnera prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Ementor z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
 3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  1. nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
  2. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  3. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
 4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w bannerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam bannerów reklamowych oraz Ementor nie sprzeciwi się zamieszczeniu bannera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów Ementor uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam bannera reklamującego Serwis lub jego produkty.
 5. Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w banner, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać Ementor adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić banner reklamowy.
 6. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
  1. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  2. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na swojej stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia w reklamę Serwisu, przejścia do Serwisu poprzez link partnerski i dokonania rejestracji lub zakupu;
  3. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Serwisu do Partnerów internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  4. podszywania się pod Ementor we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Ementor
  5. uruchamiania stron w domenie Serwisu automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
  6. umieszczania stron w domenie Serwisu w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Serwisu
  7. wykorzystywania materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera Ementor (hotlinkowanie) na własnych stronach oraz w reklamach zamieszczanych na innych stronach, chyba że Ementor wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów.
  8. Reklamy w systemie Google Adwords z użyciem haseł "ementor" "e-mentor", jego odmianami, a także wraz z innymi wyrazami, np: "serwis ementor".
 7. Przekierowanie na strony Serwisu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 8. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie').
 9. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.
 10. Przypisanie Klienta na stałe następuje w chwili, gdy jego pierwsze zamówienie zmienia swój status na "opłacone" - Klient jest przypisywany na stałe do Partnera, któremu jest naliczana prowizja bezpośrednia od tego zamówienia. Klient raz przypisany na stałe jednemu Partnerowi nie może być przypisany na stałe innemu. Przypisanie na stałe jednemu Partnerowi nie wyklucza jednak zapisywania plików 'cookie' innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.
 11. Partner otrzymuje tzw. wieczną prowizję za każdym razem, gdy klient przypisany mu na stałe dokona zakupu w Serwisie. Wieczna prowizja jest niezależna od prowizji bezpośredniej - jeden Partner może otrzymać za dany zakup prowizję wieczną, a inny prowizję bezpośrednią. Jeden Partner może jednak otrzymać zarówno prowizję wieczną, jak i bezpośrednią (w sytuacji, gdy klient dokonujący zakupu jest przypisany do tego Partnera na stałe i w chwili zakupu w systemie informatycznym klienta zapisany jest plik 'cookie' tego samego partnera).
 12. Warunkiem przyznania wiecznej prowizji za kolejne zakupy danego klienta jest posługiwanie się przez tego klienta tym samym adresem e-mail, którego klient ten użył przy pierwszym zakupie (w momencie przypisania na stałe do konkretnego Partnera). Warunek ten wynika ze sposobu identyfikacji klientów w Serwisie, opartego na bazie adresów e-mail.
 13. Serwis dołoży wszelkich starań, w miarę możliwości technicznych, aby podawać hiperłącze Partnera, do którego przypisany jest na stałe dany klient, w każdej elektronicznej korespondencji marketingowej skierowanej do tego klienta (przede wszystkim w wiadomościach e-mail promujących produkty Serwisu).
 14. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Serwisu przez link Partnera przystąpi do Programu, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Partnera. Partnerowi przysługuje prowizja drugiego poziomu od ilości punktów zebranych przez poleconych w ten sposób uczestników Programu.
 15. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Ementor nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
 16. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy polecony przez Partnera Klient skorzysta z Gwarancji Satysfakcji, procedury reklamacyjnej (opisanych w "Warunkach Korzystania z serwisu eMentor.pl"), lub innego rodzaju procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Serwisu Zewnętrznego, zażąda zwrotu pieniędzy za Produkt a jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Skutkiem wycofania prowizji jest obniżenie wartości salda do wypłaty dla Partnera o pełną kwotę naliczonych wcześniej Prowizji Partnerskich. Opisana procedura nie prowadzi do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 17. Minimalnym progiem sumy naliczonych prowizji uprawniających do wypłaty jest 50,00 zł. Po osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu możliwe jest zlecenie wypłaty partnerskiej na wskazane przez Partnera konto bankowe. Wypłata prowizji partnerskiej jest wykonywana w pełnej kwocie PLN (Polskich Złotych) do kont bankowych prowadzonych w tej walucie w Polsce - Partner nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli wskazane konto bankowe jest prowadzone w innej walucie lub należy do banku nie znajdującego się w Polsce, wszelkie dodatkowe koszty przelewu lub przewalutowania pokrywa Partner.

Polityka prywatności

 1. Ementor nie przekazuje ani nie udostępnia, całości ani części zbioru danych osobowych innym osobom ani przedsiębiorstwom.
 2. Ementor zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowowolnie podane przez Partnera.
 3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia przez Ementor Programu Partnerskiego, współpracę z Partnerem i zapewnianie mu pomocy.
 4. Treść korespondencji przesyłanej przez Ementor do Partnera jest związana jedynie z Produktami oraz Programem Partnerskim.
 5. Ementor zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Ementor zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn i zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o wprowadzanych zmianach i dacie rozpoczęcia ich obowiązywania co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania.
 2. Partner zostanie powiadomiony o zmianach poprzez przesłanie zestawienia zmian w Regulaminie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Partner ma prawo do braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu i zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Ementor przesyłając informację na adres pomoc@ementor.pl w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian
 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Partner ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Partnerem, co w efekcie doprowadzi do zablokowania lub usunięcia Konta Partnera.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Ementor nie ponosi wobec Partnera odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Partnera w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.